Hivatal

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati Hivatal
belső szervezeti tagozódása és működési rendje 

Hivatalvezető:
Rentzné Dr. Bezdán Edit címzetes vármegyei főjegyző
Telefon: +36 56 795 785
Telefax: +36 56 795 790
E-mail: fojegyzo@jnszm.hu

Munkatársa:
Lakatos Irén
főjegyzői adminisztráció

I. Általános rendelkezések

 1. A hivatal megnevezése:
      Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati Hivatal
 2. A Vármegyei Önkormányzati Hivatal székhelye:
      5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
 3. A Vármegyei Önkormányzati Hivatal jogi személy. Az egységes hivatal belső szervezeti egységei az irodák, amelyek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. A hivatal engedélyezett létszáma: 21 fő (továbbá 3 fő tartós közfoglalkoztatásban résztvevő).
 4. Létrehozásának éve, törzskönyvi nyilvántartási száma: 1990, törzsszám: 408000

II.A hivatal szervezeti felépítése

 • elnök
 • alelnökök
 • főjegyző
 • aljegyző
 • Közgyűlési és Pénzügyi Iroda
 • Térségfejlesztési és Külügyi Iroda

Közvetlen főjegyzői irányítás mellett tevékenykedik:

 • Főjegyzői Titkárság
 • belső ellenőr

Közvetlen elnöki irányítás mellett tevékenykedik az Elnöki titkárság

III. A hivatal irányítása és vezetése

 1. A hivatal irányítása
  A hivatalt a közgyűlés elnöke a közgyűlés döntései szerint és saját hatáskörében irányítja. A főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal aktuális feladatait.
  Az elnök a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a megyei főjegyző, az egyéb munkáltatói jogokat az alelnökök tekintetében, egyetértési jogot gyakorol – az általa meghatározott körben – a köztisztviselők, alkalmazottak kinevezéséhez, bérezéséhez,  vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához.
  Az elnök a főjegyzővel együttes rendelkezésben szabályozza a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendjét, meghatározza a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és a dokumentumok tartalmát. A főjegyző bevonásával évente legalább egy alkalommal munkaértekezletet tart a hivatal dolgozói részére.
 2. A hivatal vezetése
  A hivatal vezetője: a vármegyei főjegyző.
  A főjegyzőt távollétében a vármegyei aljegyző helyettesíti, aki a főjegyző által meghatározott feladatokat látja el. A főjegyző szakmailag felelős a hivatal szakszerű és törvényes működéséért, az elnök által kijelölt aktuális feladatok operatív végrehajtásáért.
  A főjegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az aljegyző és a hivatal dolgozói tekintetében. A vármegyei főjegyző külön intézkedésben szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, valamint a hivatalnál adományozható tanácsadói, főtanácsadói munkaköröket. A főjegyző koordinálja és ellenőrzi a hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát, irányítja a köztisztviselők továbbképzését.
 3. A belső szervezeti egységek vezetése
  A belső szervezeti egységként működő irodákat a főjegyző által kinevezett irodavezetők vezetik. Az irodavezető az irodához csoportosított feladatok szakszerű, törvényes ellátásáról gondoskodik.
  Munkáját a főjegyző által kinevezett irodavezető-helyettes segíti.
  Az irodavezető főbb általános feladatai:
  – meghatározza, ellenőrzi az irodán dolgozók munkáját, a munkaköri leírásokat elkészíti, aktualizálja,
  – gondoskodik a szakszerű ügyintézés és szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról,
  – az irodára érkező ügyiratokat szignálja,
  – ellátja a kiadmányozási rendben szabályozott jogkörét,
  – gyakorolja az iroda dolgozói felett az átruházott munkáltatói jogokat, – gondoskodik a szabadságolási terv elkészítéséről, az iroda dolgozóinak szabadság-nyilvántartásáról,
  – javaslatot tesz az iroda megfelelő személyi feltételeinek kialakítására,
  – a tevékenységi körébe tartozó szerződések, megállapodások előkészítéséről gondoskodik.

IV. A hivatal általános feladatai

a.) a vármegyei közgyűlés tevékenységével kapcsolatban:
– szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeleteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, biztosítja ezek törvényességét,
– szervezi a vármegyei önkormányzat rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, elvégzi a végrehajtás ellenőrzését,
– ellátja a közgyűlés működésével kapcsolatos egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatokat,
– nyilvántartja a közgyűlés döntéseit,
– ellátja a vagyonnyilatkozatok és a vagyonnyilatkozat-tétellel, illetve az ellenőrzési eljárással kapcsolatban keletkezett iratok technikai nyilvántartását, felelős a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért;

b.) a vármegyei közgyűlés bizottságai működésével kapcsolatban:
– biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges szervezési, leírási és ügyviteli feltételeket,
– végzi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítését,
– a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat – igény szerint – szakmailag véleményezi, tájékoztatást nyújt a megvalósítás lehetőségeiről,
– biztosítja a bizottságok döntéseinek a végrehajtását;

c.) a közgyűlési tagok munkájának segítése érdekében:
– elősegíti a közgyûlési tagok jogainak gyakorlását,
– köteles a közgyűlési képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni, részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve a szükséges intézkedést megtenni,
– közreműködik a közgyűlési tagok tájékoztatásának megszervezésében;

d.) a tisztségviselők munkájával kapcsolatban:
– előkészíti a döntéseket, szervezi azok végrehajtását,
– segíti a tisztségviselőket a testületi munkával kapcsolatos tevékenységben;

e.) pénzügyi, vagyonkezelési, gazdálkodási feladatok körében:
– ellátja a beruházások, felújítások előkészítését, bonyolítását,
– a vármegyei önkormányzat vagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat lát el;

f.) segíti a közgyűlés és a tisztségviselők kapcsolatainak szervezését. Ellátja a megyei önkormányzatot érintő (nemzetközi, nemzetiségi, sport, sajtó, főépítészi, személyzeti stb.) ügyek előkészítését;

g.) feladata az elektronikus információszabadságról szóló törvényben meghatározott közérdekű adatok közzététele belső szabályzat alapján.